SAM_0671.jpg

SAM_0674.jpg

SAM_0676.jpg

SAM_0677.jpg

SAM_0679.jpg

SAM_0683.jpg

SAM_0691.jpg

SAM_0693.jpg

SAM_0698.jpg

SAM_0700.jpg

SAM_0644.jpg

SAM_0647.jpg

SAM_0651.jpg

SAM_0655.jpg

SAM_0657.jpg

SAM_0660.jpg

SAM_0664.jpg

SAM_0666.jpg

SAM_0669.jpg

SAM_0670.jpg

SAM_0616.jpg

SAM_0617.jpg

SAM_0620.jpg

SAM_0622.jpg

SAM_0623.jpg

SAM_0628.jpg

SAM_0630.jpg

SAM_0633.jpg

SAM_0635.jpg

SAM_0640.jpg

SAM_0596.jpg

SAM_0599.jpg

SAM_0605.jpg

SAM_0606.jpg

SAM_0609.jpg

SAM_0613.jpg

SAM_0611.jpg

SAM_0607.jpg

SAM_0614.jpg

SAM_0615.jpg

SAM_0737.jpg

SAM_0730.jpg

SAM_0729.jpg

SAM_0726.jpg

SAM_0720.jpg

SAM_0712.jpg

IMG_1916.jpg

IMG_1918.jpg

IMG_1919.jpg

SAM_0750.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

SAM_0813.jpg

SAM_0804.jpg

0330_045.jpg

0330_037.jpg

SAM_0818.jpg

SAM_0817.jpg

0330_046.jpg

SAM_0819.jpg

SAM_0821.jpg

SAM_0820.jpg

0330_027.jpg

0330_019.jpg

0330_021.jpg

0330_023.jpg

0330_026.jpg

0330_028.jpg

0330_032.jpg

0330_034.jpg

0330_035.jpg

0330_036.jpg

SAM_0779.jpg

SAM_0781.jpg

SAM_0785.jpg

SAM_0790.jpg

SAM_0797.jpg

SAM_0753.jpg

SAM_0754.jpg

SAM_0755.jpg

SAM_0756.jpg

SAM_0758.jpg

0330_008.jpg

0330_012.jpg

0330_013.jpg

0330_007.jpg

0330_006.jpg

0330_011.jpg

0330_001.jpg

0330_002.jpg

0330_004.jpg

SAM_0798.jpg

0331_106.jpg

0331_116.jpg

0331_117.jpg

0331_118.jpg

0331_125.jpg

0331_126.jpg

0331_127.jpg

0331_128.jpg

0331_129.jpg

0331_132.jpg

0331_048.jpg

0331_057.jpg

0331_060.jpg

0331_072.jpg

0331_080.jpg

0331_086.jpg

0331_096.jpg

0331_097.jpg

0331_099.jpg

0331_106[0].jpg

0331_022.jpg

0331_014.jpg

0331_012.jpg

0331_024.jpg

0331_034.jpg

0331_035.jpg

0331_036.jpg

0331_041.jpg

0331_044.jpg

0331_047.jpg

SAM_0970.jpg

SAM_0975.jpg

SAM_0976.jpg

SAM_0989.jpg

SAM_0993.jpg

SAM_0997.jpg

SAM_1001.jpg

SAM_1006.jpg

SAM_1009.jpg

SAM_1010.jpg

SAM_0937.jpg

SAM_0941.jpg

SAM_0945.jpg

SAM_0948.jpg

SAM_0949.jpg

SAM_0953.jpg

SAM_0955.jpg

SAM_0956.jpg

SAM_0958.jpg

SAM_0964.jpg

SAM_0907.jpg

SAM_0914.jpg

SAM_0915.jpg

SAM_0916.jpg

SAM_0921.jpg

SAM_0923.jpg

SAM_0924.jpg

SAM_0925.jpg

SAM_0927.jpg

SAM_0933.jpg

SAM_0870.jpg

SAM_0872.jpg

SAM_0873.jpg

SAM_0878.jpg

SAM_0879.jpg

SAM_0880.jpg

SAM_0885.jpg

SAM_0886.jpg

SAM_0903.jpg

SAM_0902.jpg

SAM_0837.jpg

SAM_0838.jpg

SAM_0843.jpg

SAM_0847.jpg

SAM_0848.jpg

SAM_0850.jpg

SAM_0856.jpg

SAM_0859.jpg

SAM_0863.jpg

SAM_0869.jpg

SAM_0822.jpg

SAM_0825.jpg

SAM_0828.jpg

SAM_0830.jpg

SAM_0829.jpg

SAM_0833.jpg

SAM_0874.jpg

SAM_0875.jpg

SAM_0881.jpg

SAM_0884.jpg

2013년 03월 28일 ~ 03월 31일 까지

Atachment
첨부 '187'

 1. 40주년 본당의 날!(2017.9.17)-봉사

 2. 40주년 본당의 날!(2017.9.17)-잔치

 3. 40주년 본당의 날!!(2017.9.17)-미사

 4. 파티마 성모발현 100주년 순례 괌 한인성당 방문

 5. 2017년 8월 20일 요셉회 장학금 전달 - 이 한나 (비비안나)

 6. 2017년 8월18일 건강강좌 - 박성재 (도밍고)교수님 "간에 관하여"

 7. 2017년 1월 17일 성안토니오 아빠스 축일

 8. 2017 성모의 밤-2

 9. 2017 성모의 밤-1

 10. 본당 신부님 영명축일

 11. 2017 체육대회-3(2017년 4월 17일)

 12. 2017 체육대회-2(2017년 4월 17일)

 13. 2017 체육대회-1(2017년 4월 17일)

 14. 2017 부활절 그리고 세례식

 15. 2017년 아치에스 행사

 16. 2016년 09월 28일 ~10월 08일 까지

 17. 2016년 01월 30일 ~ 2016년 5월 23일 까지

 18. 2015년 04월 04일 ~ 05월 04일 까지

 19. 2015년 01월 26일 ~ 03월 20일 까지

 20. 2014년 05월 12일 ~ 2014년 12월 28일 까지

Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11