선서식_4.JPG

선서식_6.JPG

선서식_8.JPG

선서식_11.JPG

선서식_12.JPG

선서식_15.JPG

SAM_2459.jpg

SAM_2461.jpg

SAM_2463.jpg

SAM_2466.jpg

SAM_2471.jpg

SAM_2474.jpg

SAM_2475.jpg

SAM_2481.jpg

SAM_2482.jpg

SAM_2483.jpg

SAM_2487.jpg

SAM_2492.jpg

SAM_2497.jpg

SAM_2499.jpg

SAM_2523.jpg

SAM_2520.jpg

SAM_2517.jpg

SAM_2504.jpg

SAM_2496.jpg

SAM_2514.jpg

친목회_3.JPG

친목회_1.JPG

친목회_6.JPG

친목회_8.JPG

친목회_10.JPG

친목회_2.JPG

친목회_5.JPG

친목회_4.JPG

SAM_2561.jpg

SAM_2562.jpg

SAM_2526.jpg

SAM_2527.jpg

SAM_2529.jpg

SAM_2531.jpg

SAM_2532.jpg

SAM_2533.jpg

SAM_2534.jpg

SAM_2535.jpg

SAM_2538.jpg

SAM_2539.jpg

SAM_2540.jpg

SAM_2543.jpg

SAM_2545.jpg

SAM_2548.jpg

SAM_2549.jpg

SAM_2552.jpg

SAM_2553.jpg

SAM_2558.jpg

구유_1.JPG

구유_10.JPG

구유_5.JPG

구유_4.JPG

구유_3.JPG

구유_6.JPG

구유_7.JPG

구유_8.JPG

구유_9.JPG

구유_2.JPG

신부님환영1.jpg

20131214_195300.jpg

SAM_2578.jpg

SAM_2569.jpg

SAM_2568.jpg

SAM_2567.jpg

SAM_2564.jpg

SAM_2586.jpg

SAM_2590.jpg

SAM_2595.jpg

SAM_2599.jpg

SAM_2602.jpg

SAM_2604.jpg

SAM_2607.jpg

SAM_2609.jpg

SAM_2611.jpg

SAM_2615.jpg

SAM_2617.jpg

SAM_2623.jpg

SAM_2624.jpg

박미카엘_선서식_12.JPG

박미카엘_선서식_9.JPG

박미카엘_선서식_8.JPG

박미카엘_선서식_7.JPG

박미카엘_선서식_6.JPG

박미카엘_선서식_1.JPG

DSC_1668.jpg

DSC_1670.jpg

DSC_1671.jpg

DSC_1672.jpg

DSC_1673.jpg

DSC_1677.jpg

DSC_1679.jpg

DSC_1680.jpg

DSC_1683.jpg

SAM_2626.jpg

SAM_2626[0].jpg

SAM_2631.jpg

SAM_2635.jpg

SAM_2636.jpg

SAM_2638.jpg

SAM_2643.jpg

SAM_2644.jpg

SAM_2645.jpg

SAM_2647.jpg

SAM_2648.jpg

DSC_1637.jpg

DSC_1638.jpg

DSC_1639.jpg

DSC_1641.jpg

DSC_1642.jpg

DSC_1646.jpg

DSC_1647.jpg

DSC_1648.jpg

DSC_1649.jpg

DSC_1650.jpg

DSC_1651.jpg

DSC_1652.jpg

DSC_1653.jpg

DSC_1654.jpg

DSC_1655.jpg

DSC_1657.jpg

DSC_1658.jpg

DSC_1662.jpg

DSC_1663.jpg

DSC_1666.jpg

DSC_1590.jpg

DSC_1591.jpg

DSC_1593.jpg

DSC_1594.jpg

DSC_1595.jpg

DSC_1597.jpg

DSC_1604.jpg

DSC_1605.jpg

DSC_1607.jpg

DSC_1610.jpg

DSC_1611.jpg

DSC_1613.jpg

DSC_1622.jpg

DSC_1623.jpg

DSC_1624.jpg

DSC_1627.jpg

DSC_1629.jpg

DSC_1631.jpg

DSC_1634.jpg

DSC_1635.jpg

DSC_1546.jpg

DSC_1548.jpg

DSC_1549.jpg

DSC_1550.jpg

DSC_1547.jpg

DSC_1553.jpg

DSC_1556.jpg

DSC_1557.jpg

DSC_1559.jpg

DSC_1563.jpg

DSC_1564.jpg

DSC_1566.jpg

DSC_1567.jpg

DSC_1575.jpg

DSC_1578.jpg

DSC_1581.jpg

DSC_1584.jpg

DSC_1586.jpg

DSC_1587.jpg

DSC_1588.jpg

DSC_1431.jpg

DSC_1514.jpg

DSC_1515.jpg

DSC_1519.jpg

DSC_1520.jpg

DSC_1523.jpg

DSC_1526.jpg

DSC_1528.jpg

DSC_1529.jpg

DSC_1532.jpg

DSC_1533.jpg

DSC_1535.jpg

DSC_1539.jpg

DSC_1540.jpg

DSC_1542.jpg

DSC_1545.jpg

2013년 12월 03일 ~ 2013년 12월 24일 까지

Atachment
첨부 '186'

 1. 성탄 대축일 미사 (2017.12. 25)

 2. 성탄 대축일 전야미사 봉사자 및 교우님들 (2017.12.24)

 3. 성탄 대축일 전야미사 (2017. 12. 24)

 4. 꾸리아 연차 총친목회 (2017.12.10 - Piti 성당)

 5. 아가냐 대교구 성당.동정마리아 대축일 묵주기도 행렬 (2017.12.8 )

 6. 아가냐 대교구 성당 동정마리아 대축일 묵주기도 .레지오 바다의 별 (2017.12.8)

 7. 아가냐 대교구 성당.동정마리아 대축일 미사 (2017.12.8)

 8. 예비자 `받아들이는 예식 ` (2017.12. 6)

 9. 어린이 게임방 꾸미기 (2017.12.6)

 10. 아가냐 대교구성당 (원죄없이 잉태되신 동정 마리아 대축일 전 9일간 기도 미사)2017.12.5

 11. 한국 해군 사관생도 군종 신부님 괌 방문 미사 (2017.12.3)

 12. 교구 24시간 성체 반환 (2017.12.1)

 13. 2017년 복사단 캠프 온워드 수영장 (2017.11.23)

 14. 교구 24시간 성체조배 (2017.11.17일~18일)

 15. 교구 24시간 셩체 조배 (2017.11.17)

 16. 2017년 위령성월 pigo 묘지 주일학교 방문 (2017.11.5)

 17. 2017년 위령성월 pigo 묘지 주교님 집전미사 (2017.11.2)

 18. 성모회 주최 바자회 행사 2 (2017.10.28)

 19. 성모회 주최 바자회 행사 1 (2017.10.28)

 20. 한가위 합동 위령미사 분향상 차림 (2017.10. 4)

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11