사제서품식 (1).jpg

사제서품식 (2).jpg

사제서품식 (3).jpg

사제서품식 (4).jpg

사제서품식 (5).jpg

사제서품식 (6).jpg

사제서품식 (7).jpg

사제서품식 (8).jpg

사제서품식 (9).jpg

사제서품식 (10).jpg

사제서품식 (11).jpg

사제서품식 (12).jpg

사제서품식 (13).jpg

사제서품식 (14).jpg

사제서품식 (15).jpg

사제서품식 (16).jpg

사제서품식 (17).jpg

사제서품식 (18).jpg

사제서품식 (19).jpg

사제서품식 (20).jpg

사제서품식 (21).jpg

사제서품식 (22).jpg

사제서품식 (23).jpg

사제서품식 (24).jpg

사제서품식 (25).jpg

사제서품식 (26).jpg

사제서품식 (27).jpg

사제서품식 (28).jpg

사제서품식 (29).jpg

사제서품식 (30).jpg

사제서품식 (31).jpg

사제서품식 (32).jpg

사제서품식 (33).jpg

사제서품식 (34).jpg

사제서품식 (35).jpg

사제서품식 (36).jpg

사제서품식 (37).jpg

사제서품식 (38).jpg

사제서품식 (39).jpg

사제서품식 (40).jpg

사제서품식 (41).jpg

사제서품식 (42).jpg

사제서품식 (43).jpg

사제서품식 (44).jpg

사제서품식 (45).jpg

사제서품식 (46).jpg

사제서품식 (47).jpg

사제서품식 (48).jpg

사제서품식 (49).jpg

사제서품식 (50).jpg


  1. 2019년 본당 제단체 임명장 수여식

  2. 2018년 천주교 부산교구 서품식 2

  3. 2018년 천주교 부산교구 서품식

  4. 김무 헨리코 신부님 첫미사

Board Pagination Prev 1 Next
/ 1